ინფორმაციის კონფედენციალობა

ინფორმაციის კონფედენციალობა

vanrik.com აფასებს თქვენს ნდობას და ცდილობს, რომ ინფორმაცია თქვენს შესახებ გამოიყენოს აკურატულად(წესიერად) და ფრთხილად. ამ ფურცელზე აღწერილია კონფედენციალობის ჩვენეული პოლიტიკა.

vanrik.com -ს თუ ეწვევით,თქვენ უნდა მიიღოთ წესები, რომლებიც აღწერილია ინფორმაციის კონფედენციალობის ფურცელზე. რა სახის  პირადი ინფორმაცია იყრის თავს vanrik.com -ზე?

ინფორმაცია, რომელსაც შევიტყობთ კლიენტებისგან, გვეხმარება პერსონალიზაციაში და იმაში, რომ მუდმივად გავაუმჯობესოთ ჩვენი გამოცდილება.

ჩვენ მიერ თავმოყრილი ინფორმაციის ტიპები

-ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით: ჩვენ ვიღებთ და ვინახავთ ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც თქვენ შეგყავთ ჩვენს ვებ-საიტზე ანდა მოგვაწვდით ნებისმიერი სხვა ხერხით. გამოვიყენებთ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ შემოგვთავაზებთ ისეთი მიზნებისათვის, როგორიცაა სწრაფი რეაგირება თქვენს მოთხოვნაზე, აწყობა-გამართვა, ჩვენი სერვისების გაუმჯობესება და თქვენთან ურთიერთობა.

-ავტომატური ინფორმაცია: ჩვენ ვიღებთ და ვინახავთ გარკვეული ტიპის ინფორმაციას, როცა თქვენ ურთიერთმოქმედებთ ჩვენთან. მაგალითად, ისევე, როგორც ბევრი სხვა ვებ-საიტი, ჩვენ ვიყენებთ„куки“-ს და ვიღებთ გარკვეული ტიპის ინფორმაციას, როცა თქვენი ვებ-ბრაუზერი მომართავს vanrik.com -ს.

-მობილური ტელეფონი: როცა ჩატვირთავთ ან გამოიყენებთ დანართს, რომელიც vanrik.com -ს მიერ არის შექმნილი, შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია თქვენი ადგილმდებარეობის შესახებ მობილური მოწყობილობით, ასევე თქვენი მობილურისთვის განკუთვნილი უნიკალური იდენტიფიკატორით. შეგვიძლია ეს ინფორმაცია გამოვიყენოთ, რათა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მომსახურება ადგილმდებარეობის დადგენაზე დაყრდნობით, ისეთები, როგორიცაა რეკლამა, ძიების შედეგები და პერსონალური ხასიათის სხვა ინფორმაცია. მობილური მოწყობილობების უმრავლესობა საშუალებას იძლევა გამოირთოს ადგილმდებარეობის სამსახურები.

-ელექტრონული ფოსტის შეტყობინებები: იმისათვის, რომ დაგვეხმაროთ, რათა ჩვენი ელექტრონული ფოსტა უფრო სასარგებლო და საინტერესო გახდეს, ხშირად ვიღებთ დადასტურებას, როცა იხსნება ელექტრონული ფოსტა vanrik.com -დან, თუ თქვენი კომპიუტერი ადასტურებს ასეთ შესაძლებლობებს. თუ არ გსურთ, მიიღოთ ჩვენგან ელექტრონული ფოსტა ან რომელიმე სხვა ფოსტა, გთხოვთ, მომართოთ კლიენტებთან ურთიერთმოქმედების პარამეტრები.

-ინფორმაცია სხვა წყაროებიდან: შეგვიძლია, თქვენ შესახებ ინფორმაცია მივიღოთ სხვა წყაროებიდან და დავამატოთ ჩვენს სააღრიცხვო ჩანაწერს.

 

Confidentiality of information

Vanrik.com appreciates your confidence and makes it so that the information about you is used carefully and cautiously. This page describes our privacy policy.

Visiting vanrik.com you are accepting the practices described in the Privacy Information page.

What personal information about customers is going to vanrik.com?

The information we learn from customers helps us personalize and continually improve your experience.

Here are the types of information we gather.

– The information that you give us: We receive and store any information you enter on our Web site or give us in any other way. We use the information you provide for such purposes as a rapid response to your requests, setting up, improving our services and communicating with you.

– Automatic Information: We receive and store certain types of information whenever you interact with us. For example, like many websites, we use “cookies,” and we obtain certain types of information when your Web browser accesses the vanrik.com.

– Mobile phone: When you download or use applications built vanrik.com, we can get information about your location on a mobile device, including the unique identifier for your device. We can use this information to provide you with services based on location, such as advertising, search results, and other information of a personal nature. Most mobile devices allow you to turn off the service location.

– E-mail messages: To help us make e-mails more useful and interesting, we often receive a confirmation when you open e-mail from vanrik.com, if your computer supports such capabilities. If you do not wish to receive email or other mail from us, please adjust the parameters of interaction with customers.

– Information from other sources: We may get information about you from other sources and add it to our account.

 

 

 

 

 

 

Конфиденциальность информации

vanrik.com ценит Ваше доверие и делает так, чтобы информация о Вас использовалась аккуратно и осторожно. Эта страница описывает нашу политику конфиденциальности.

Посетив vanrik.com, вы принимаете правила, описанные в странице  Конфиденциальность Информации.

Какая Личная информация о клиентах собирается на vanrik.com?

Информация, которую мы узнаем от клиентов, помогает нам персонализировать и постоянно улучшать свой опыт.

Вот типы информации, которую мы собираем.

– Информация, которую Вы даете нам: Мы получаем и храним любую информацию, которую Вы вводите на нашем веб-сайте или предоставляете нам любым другим способом. Мы используем информацию, которую вы предоставляете для таких целей, как быстрое реагирование на Ваши запросы, настройка, улучшение наших сервисов и общение с вами.

– Автоматическая информация.  Мы получаем и храним определенные типы информации, когда вы взаимодействуете с нами. Например, как и многие веб-сайты, мы используем “куки”, и мы получаем определенные типы информации, когда ваш веб-браузер обращается к vanrik.com.

– Мобильный телефон: Когда вы загружаете или использование приложения, созданные с vanrik.com, мы можем получить информацию о вашем местоположении по мобильному устройству, в том числе по уникальному идентификатору для вашего устройства. Мы можем использовать эту информацию, чтобы предоставить Вам услуги на основе определения местоположения, таких как реклама, результаты поиска, и другая информация персонального характера. Большинство мобильных устройств позволяют отключить службы местоположения.

– Сообщения электронной почты. Чтобы помочь нам сделать электронную почту более полезной и интересной, мы часто получаем подтверждение при открытии электронной почты из vanrik.com, если ваш компьютер поддерживает такие возможности. Если вы не хотите получать электронную почту или другую почту от нас, пожалуйста, настройте параметры взаимодействия с клиентами.

– Информация из других источников. Мы можем получить информацию о вас из других источников и добавить его в нашей учетной записи.