გამოცვლა და საქონლის დაბრუნების

 გამოცვლა და საქონლის დაბრუნება

სათანადო ხარისხის საქონლის დაბრუნება

შეკვეთის ინტერნეტის საშუალებით განხორციელებისას, შეგიძლიათ უარი თქვათ მასზე ნებისმიერ დროს გადაცემის წუთამდე. საქონელზე უარის თქმის შემთხვევაში, საფასურს უკან გიბრუნებთ, იმ თანხის გამოკლებით, რომელიც დაიხარჯება საქონლის მაღაზიამდე უკან მიტანისას შესაბამისი მოთხოვნის თარიღის წარმოდგენიდან არა უგვიანეს 10 დღის შემდეგ.

სათანადო ხარისხის საქონლის გამოცვლა

თუ მიიღეთ საქონელი საწარმოო წუნით, შეგიძლიათ გადაცვალოთ სათანადო ხარისხის ანალოგიურ საქონელზე. მისი შეცვლა შესაძლებელია 7 დღის განმავლობაში. ჩვენ უფლება გვაქვს, უარი ვუთხრათ მყიდველს საქონლის დაბრუნებაზე ან გადაცვლაზე თუ ჩავთვლით, რომ აღმოჩენილი წუნი არის არასწორი ექსპლუატაციის ან არასწორი შენახვის შედეგი. საქონლის ხარისხთან დაკავშირებული დავის წარმოქმნისას ან იმ შემთხვევაში თუ რაიმე აკლია საქონელს, ჩვენ მყიდველისგან ვიღებთ საქონელს და ვუტარებთ ექსპერტიზას. მყიდველს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს საქონლის ხარისხის შემოწმებაში და გაასაჩივროს ექსპერტიზის დასკვნა სასამართლოს საშუალებით. თუ ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა, რომ საქონლის წუნის მიზეზი მისი არასწორი ექსპლუატაცია ან შენახვის წესების დარღვევაა, მყიდველი ვალდებულია აგვინაზღაუროს ექსპერტიზის ჩატარების დროს გაწეული ხარჯები, აგრეთვე ექსპერტიზის ჩატარებასთან, შენახვასა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

 

 

Exchange and return of goods

Return of goods of normal quality

Placing an order through the Internet, you can reject the goods at any time before it is transmitted. Upon cancellation of the goods, we will refund you the cost, excluding the cost of shipping back to the store, not later than 10 days from the date of request.

Exchange goods of inadequate quality

If you received the goods of poor quality due to manufacturing defects, you can exchange it for a similar product of good quality. Replacement of goods is made within 7 days. We are entitled to refuse the buyer to exchange or return the goods, if you believe that the observed drawback is a consequence of improper use or storage of goods. In the event of a dispute on the quality of the product or causes of the shortcomings we take this product to the buyer, and conduct the examination of the goods. The buyer shall have the right to participate in the quality control of goods and challenge expert opinion in court. If the examination of goods found to have its shortcomings have arisen due to improper use or storage, the buyer is obliged to reimburse us for the costs of the examination, as well as associated with its implementation costs for storage and transportation of goods.

 

 

 

 

Замена и возврат товара

Делая заказ через Интернет, вы можете отказаться от товара в любое время до момента его передачи. При отказе от товара мы вернём вам его стоимость, за исключением расходов на доставку обратно в магазин, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления соответствующего требования.

Обмен товара ненадлежащего качества

Если вы получили товар ненадлежащего качества вследствие производственного брака, вы можете обменять его на аналогичный товар надлежащего качества. Замена товара производится в течение 7 дней. Мы вправе отказать покупателю в обмене или возврате товара, если считаем, что обнаруженный недостаток является следствием неправильной эксплуатации или хранения товара. В случае возникновения спора по качеству товара или причинам возникновения недостатков мы принимаем этот товар у покупателя и проводим экспертизу товара. Покупатель вправе участвовать в проверке качества товара и оспорить заключение экспертизы в судебном порядке. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие неправильной эксплуатации или хранения, покупатель обязан возместить нам расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.